شـــاید سربازی برای رهبرم

تنهــــــا نگذارم در میــدان ولی را ........ مـــولایم رهبرم ســید علــی را

شـــاید سربازی برای رهبرم

تنهــــــا نگذارم در میــدان ولی را ........ مـــولایم رهبرم ســید علــی را

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۹
بهمن
۹۳

با افتخار مینویسیم

شهید

جهاد مغنیه

 

  • علیرضا